VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ESHOP www.dizajnnabytok.sk
spoločnosti IMRETRADE, s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti IMRETRADE, s.r.o. so sídlom Trieda KVP 1813/4, 040 23 Košice, IČO 52693767, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 47395/V, e-mail: info@imretrade.sk (ďalej len „spoločnosť IMRETRADE, s.r.o.“ alebo „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou IMRETRADE ako predávajúcim a kupujúcim, ktoré im vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou IMRETRADE ako predávajúcim a kupujúcim na strane druhej, ktorej predmetom je predaj Tovaru („Zmluva“).
Predávajúcim je spoločnosť IMRETRADE, s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, ktorý je umiestnený na webovom sídle www.dizajnnabytok.sk.
Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí vstúpia do obchodného vzťahu so spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
Spotrebiteľom je na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy so spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o. podľa týchto VOP nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, svojho zamestnania alebo svojho povolania.
Podnikateľom je na účely týchto VOP osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o. a spotrebiteľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník(v prípade ak kupujúci zmluvu neuzatvára ako spotrebiteľ), ustanoveniami zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa bez výhrad vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorých predmetom je predaj Tovaru spoločnosťou prostredníctvom e-shopu, ktorý je umiestnený na webovom sídle www.dizajnnabytok.sk. V prípade rozporov medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou sa uplatnia príslušné ustanovenia Zmluvy.


1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


1.1 Návrhom za uzavretie Zmluvy je zaslanie objednávky kupujúcim spoločnosti IMRETRADE, s.r.o. prostredníctvom internetových stránok E-shopu.

1.2 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. prijíma objednávky iba v elektronickej forme, a to výlučne prostredníctvom internetových stránok E-shopu.

1.3 Na objednávku zaslanú kupujúcim spoločnosti IMRETRADE, s.r.o. iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 1.2 týchto VOP sa neprihliada, ak sa o tom predávajúci a kupujúci nehodnú v osobitných prípadoch nedohodnú inak.

1.4 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu Tovaru. Kupujúcemu z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.

1.5 Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.6 Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú odoslaním objednávky kupujúcim a záväzným prijatím objednávky kupujúceho spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o.. O potvrdení objednávky informuje IMRETRADE, s.r.o. kupujúceho potvrdzujúcim e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Informačný e-mail predávajúceho obsahujúci súhrn objednávky nemá vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nepovažuje sa za záväzné prijatie objednávky predávajúcim.

1.7 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

1.8 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je oprávnená nepotvrdiť objednávku kupujúceho v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar kupujúcemu do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.


2. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY


2.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a to písomným oznámením o odstúpení od Zmluvy odoslaným poštou alebo emailom spoločnosti IMRETRADE, s.r.o., a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dodania Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy sa nachádza na internetovej adrese https://www.dizajnnabytok.sk/img/cms/dokumenty/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf. Formulár môže spotrebiteľ doručiť poštou na adresu spoločnosti. 


IMRETRADE, s.r.o.
Trieda KVP 1813/4
040 23, Košice
Slovenská Republika

alebo zaslaním elektronicky na emailovú adresu info@dizajnnabytok.sk

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

Podnikateľ nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). 

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.2.2 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 2.1 VOP v prípade Tovaru, ktorý má spotrebný charakter, je uzavretý v ochrannom alebo hygienickom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak po dodaní Tovaru došlo k porušeniu jeho ochranného alebo hygienického obalu.

2.3 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
h) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
i) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
k) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP je spotrebiteľ povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru spoločnosti IMRETRADE, s.r.o. Tovar môže kupujúci vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

2.5 Po odstúpení od kúpnej zmluvy spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. vráti všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je definovaný podľa týchto VOP. Platby budú spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o. vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena za Tovar zaplatená, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený Tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

2.6 Tovar je kupujúci povinný vrátiť nepoškodený, čistý ,nepoužívaný a vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Zníženie hodnoty Tovaru má predávajúci právo započítať proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie zaplatenej ceny (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

2.7 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar kupujúcemu. Týmto ustanovením VOP sa riadia zmluvné vzťahy vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. a spotrebiteľom a medzi spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. a podnikateľom.

2.8 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s platením ceny objednávky o viac ako 5 dní. Týmto ustanovením VOP sa riadia zmluvné vzťahy vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. a spotrebiteľom a medzi spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. a podnikateľom.

2.9 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. podľa bodu 2.7 a bodu 2.8 týchto VOP a kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy písomnou formou alebo formou emailu.


3. DODANIE TOVARU


3.1 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu v cene uvedenej v objednávke a na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa naskladnenia tovaru spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o.
3.2 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru v dôsledku čoho sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3.3 Pre prípad odoslania sa považuje tovar za odovzdaný kupujúcemu, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim ako podnikateľ odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a takému kupujúcemu umožní uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pre prípad odoslania sa považuje tovar za odovzdaný kupujúcemu, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim ako spotrebiteľ momentom, keď mu vec odovzdá dopravca. Dodaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na kupujúceho.


3.4 Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru z nasledovných možností:


-kuriérom spoločnosti Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428
-kuriérom spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra. IČO: 36703923

-kuriérom spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217


3.5 Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v podľa bodu 3.4 týchto VOP sa riadi podľa cenníka uverejneného na stráke https://www.dizajnnabytok.sk/info/doprava-2 platného v deň objednávky. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v nie je zahrnutá v cene Tovaru a bude pripočítaná k výslednej cene uvedenej v objednávke.


4. CENY


4.1 Cena za dodávaný Tovar je určená podľa aktuálneho cenníka predajcu platného a účinného v deň odoslania objednávky kupujúcim, s výnimkou cien podľa bodu 4.5 týchto VOP. Ceny v cenníku sú uvedené vrátane DPH v EUR na stránke E-shopu.

4.2 Celková cena objednávky pozostáva z ceny Tovaru určenej podľa bodu 4.1. VOP a ceny zaslania Tovaru prepravnou službou v súlade s bodom 3.4 týchto VOP.

4.3 Predajca si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Tovaru uvedené v cenníku. Zmena cien Tovaru uvedených v cenníku sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol objednaný objednávkou odoslanou kupujúcim pred zmenou cien Tovaru uvedených v cenníku.

4.4 V prípade uvedenia chybnej ceny Tovaru v Eshope a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci ihneď po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci aj predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.5 Predávajúci si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch jednostranne určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku. Okrem prípadov podľa predchádzajúcej vety môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu množstevné a iné zľavy. Ceny určené podľa tohto bodu majú prednosť pred cenami uvedenými v cenníku.


5. PLATOBNÉ PODMIENKY


5.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
- Dobierka (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
- elektronické bankovníctvo (TrustPay, TrustCard, VISA, MasterCard,...)
- prevodný príkaz na základe vystavenej faktúry (v prípade podnikateľov)
- platba faktúry v hotovosti pri osobnom odbere (v prípade podnikateľov) do výšky 1000,00EUR

5.2 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením celej ceny uvedenej v objednávke.

5.3 Kupujúci nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke spoločnosti IMRETRADE, s.r.o.

5.4 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti IMRETRADE, s.r.o..


6. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu je prejavom  súhlasu s reklamačným poriadkom a stáva sa pre Kupujúceho záväzným.


6.1 Vadou sa na účely týchto VOP rozumie faktický stav Tovaru, ktorý bráni riadnemu užívaniu Tovaru. Rovnako sa na účely týchto VOP vadou rozumie aj dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru než určuje Zmluva. V prípade vád Tovaru dodaného na základe objednávky podnikateľa sa vady Tovaru považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy.

6.2 Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí a má právo si Tovar neprevziať, ak je na Tovare alebo na jeho obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie. Vadu je povinný nahlásiť predávajúcemu v deň prevzatia tovaru. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu so zmluvným prepravcom, alebo musí Tovar odmietnuť prevziať.

6.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré mal Tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

6.4 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. zodpovedá podnikateľovi len za skutočnú škodu, a to do výšky ceny objednaného Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo ku vzniku škody, ktorá sa považuje za škodu, ktorú spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. mohla predvídať pri uzatváraní Zmluvy.

6.5 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. zodpovedá spotrebiteľovi okrem vád podľa prvej vety aj za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe.

6.6 Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru spotrebiteľom.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- skladovaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie,
- používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie,
- mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným spotrebiteľom
- vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami,
- zmiešaním Tovaru s inými látkami alebo iným Tovarom

6.8 Zodpovednosť za vady uplatňuje spotrebiteľ prostredníctvom reklamácie v rámci záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie.

6.9 Reklamáciu má spotrebiteľ právo uplatniť písomne u spoločnosti IMRETRADE, s.r.o.

6.10 Kupujúci je pri reklamácii povinný predložiť reklamovaný Tovar, jeho obal a doklad preukazujúci kúpu reklamovaného Tovaru kupujúcim od spoločnosti IMRETRADE, s.r.o.. Tak isto je povinný uchovať originálny obal produktu a to z dôvodu následnej reklamácie, ku ktorej je obal potrebný.

6.11 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je povinná reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom bezodkladne odborne posúdiť, v zložitejších prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.12 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.13 Spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. je povinná vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom:
- odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť
- poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí
- výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru
- vrátením ceny reklamovaného Tovaru
- odôvodneným zamietnutím reklamácie

6.14 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.15 O vybavení reklamácie spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu bydliska, a.t.ď.) za účelom informovania o stave a vybavení reklamácie.

6.16 V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru bude nový Tovar dodaný spotrebiteľovi rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto dodania ako bol dodaný reklamovaný Tovar, ak si spotrebiteľ nevyberie iný spôsob dodania nového Tovaru zo spôsobov dodania Tovaru uvedených v bode 3.4 VOP.

6.17 V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie podľa bodu 6.13 týchto VOP alebo ak sa domnieva, že spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť IMRETRADE, s.r.o. so žiadosťou o nápravu.

6.18 Spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom E-shopu je v zmysle § 3 ods. 2 písm c) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. alebo podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/odr.

6.19 Zodpovednosť za vady uplatňuje podnikateľ písomne u spoločnosti IMRETRADE, s.r.o.. Zodpovednosť za vady je podnikateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 3 dní, odo dňa prevzatia Tovaru podnikateľom, a to písomne vo forme správy o vadách, v ktorej uvedie druh a množstvo Tovaru, reklamované vady Tovaru, dátum objednania a dátum prevzatia Tovaru, kontaktné údaje podnikateľa. Podnikateľ má právo na odstránenie reklamovaných vád spoločnosťou IMRETRADE, s.r.o. v primeranej lehote, a to dodaním chýbajúceho množstva Tovaru, odstránením ostatných vád Tovaru alebo výmenou Tovaru za nový.


7. SYSTÉM ODMEŇOVANIA A POSKYTOVANIA ZLIAV


7.1 O poskytnutí zľavy rozhoduje výlučne Predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť podmienky poskytovania zliav a odmeňovania.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webového sídla, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi a to v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Zásad ochrany osobných údajov, ktorých aktuálne znenie tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP ako jej príloha.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


9.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019

9.2 Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane ich príloh a odkazov oboznámil, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópia VOP v pdf súbore je prílohou potvrdenia objednávky.

9.3 Na účely týchto VOP sa za písomnú formu považuje listová zásielka alebo e-mail. Listová zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia druhej strane alebo v deň odmietnutia jej prevzatia druhou stranou alebo v deň jej vrátenia sa odosielateľovi. E-mail sa považuje za doručený jeho odoslaním druhej strane.

9.4 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo Zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.

9.5 Zmluva ako aj všetky vzťahy medzi Zmluvnými stranami z nej vyplývajúce a právne následky s nimi súvisiace, vrátane posudzovania ich platnosti, prípadne následkov ich neplatnosti sa riadia a budú vykladané výlučne v súlade s hmotným právom platným v Slovenskej republike bez ohľadu na kolízne odkazy právneho poriadku Slovenskej republiky na voľbu práva v prípade vzťahov s medzinárodným prvkom.

9.6 Akékoľvek spory alebo rozpory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, alebo porušenie, ukončenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy budú prejednávané v zmysle dohody zmluvných strán pred vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. V prípade, že je v zmysle osobitných predpisov v oblasti medzinárodného práva súkromného možná voľba miestne príslušného súdu, zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti Okresného súdu Košice I.

9.7 Neoddeliteľnú súčasť týchto VOP tvorí jej príloha: Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://www.dizajnnabytok.sk/info/spracovanie-osobnych-udajov-5

9.8 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad:

a) Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, prípadne Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1


Košice 01.01.2020


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop